Sinds 1 januari 2021 inkomsten uit zgn. deeleconomie niet langer vrijgesteld van belastingen

Tot en met 31.12.2020 werden bepaalde inkomsten uit de zgn. deeleconomie vrijgesteld van personenbelasting, op voorwaarde dat deze niet meer bedroegen dan € 6.340.

Sinds 1 januari 2021 inkomsten uit zgn. deeleconomie niet langer vrijgesteld van belastingen

Tot en met 31.12.2020 werden bepaalde inkomsten uit de zgn. deeleconomie vrijgesteld van personenbelasting, op voorwaarde dat deze niet meer bedroegen dan € 6.340. Het gaat om inkomsten uit diensten die een nevenactiviteit zijn, verstrekt aan private natuurlijke personen via een door de overheid georganiseerd of erkend elektronisch platform. Door een arrest van het Grondwettelijk Hof van 23.04.2020 moest men voor de periode vanaf 01.01.2021 een nieuwe regeling uitwerken.

Uit een bericht van de FOD Financiën blijkt nu dat deze inkomsten die sinds 1 januari 2021 worden betaald of toegekend, opnieuw belastbaar zijn tegen een tarief van 20%. Dit tarief wordt echter pas toegepast na een forfaitaire kostenaftrek van 50%. De uiteindelijke belastingdruk bedraagt dus 10%, te vermeerderen met de aanvullende gemeentebelasting. Vanaf 1 februari 2021 zullen de erkende platformen opnieuw bedrijfsvoorheffing moeten inhouden op deze inkomsten.