Steunmaatregelen Coronavirus

Natuurlijke personen en rechtspersonen die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het Coronavirus, en dit ook kunnen aantonen, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën tegen uiterlijk 30 juni 2020.

Steunmaatregelen Coronavirus

Natuurlijke personen en rechtspersonen die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het Coronavirus, en dit ook kunnen aantonen, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën tegen uiterlijk 30 juni 2020. Concreet kan men vragen om een afbetalingsplan, een vrijstelling van nalatigheidinteresten of een kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling voor de schulden inzake bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting. Hierbij is wel vereist dat alle voorwaarden voor het indienen van de aangiften werden nageleefd en dat de schulden niet mogen voortvloeien uit fraude.

De aanvraag moet ingediend worden bij het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van de woonplaats (natuurlijke personen) of maatschappelijke zetel (rechtspersonen). Men zal dan binnen een termijn van dertig dagen een antwoord ontvangen. De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd (tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie), of er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke organisatie, enz.)