Corona-update: circulaire legt fiscale spelregels vast voor onkostenvergoedingen telewerk

Werknemers die structureel en regelmatig van thuis uit werken kunnen forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend krijgen.

Corona-update: circulaire legt fiscale spelregels vast voor onkostenvergoedingen telewerk

Werknemers die structureel en regelmatig van thuis uit werken kunnen forfaitaire onkostenvergoedingen toegekend krijgen. Circulaire 2021/C/20 van 26 februari 2021 schept daarvoor een kader. In de eerste plaats kan de werkgever aan telewerkende werknemers een algemene bureauvergoeding toekennen voor o.m. het gebruik van een bureau in de privéwoning, en kosten van nutsvoorzieningen. De vergoeding daarvoor kan max. € 129,48 per maand bedragen, maar inmiddels werd dit verhoogd naar € 144,31 voor de maanden april, mei en juni 2021. Daar bovenop kan nog een pc- en internetvergoeding verleend worden van max. € 20  per maand voor het gebruik van eigen pc, en max. € 20/maand voor internetaansluiting en -abonnement.

In voormelde circulaire wordt bepaald dat deze terugbetalingen als een terugbetaling van zgn. eigen kosten van de werkgever moeten beschouwd worden. Concreet komt dat erop neer dat de werkgever deze kosten fiscaal in mindering kan brengen, terwijl de werknemer er privé niet op belast wordt. De vergoeding zijn ook vrij van RSZ-bijdragen. De nieuwe circulaire trad in werking op 1 maart 2021, maar de regels gelden reeds sinds 1 januari 2020.