Meldingplicht banken saldi van de rekeningen aan zgn. CAP sinds 31.12.2020

Het Centraal Aanspreekpunt is een databank bij de Nationale Bank van België die informatie centraliseert over bank- en betalingsrekeningen, financiële contracten, zoals leningen en leasingcontracten, en beleggingsverzekeringen.

Meldingplicht banken saldi van de rekeningen aan zgn. CAP sinds 31.12.2020

Het Centraal Aanspreekpunt is een databank bij de Nationale Bank van België die informatie centraliseert over bank- en betalingsrekeningen, financiële contracten, zoals leningen en leasingcontracten, en beleggingsverzekeringen. Die informatie wordt aan het CAP bezorgd door o.m. banken. Tot voor kort moest enkel de identiteit van de (volmacht)houders van de rekeningen en contracten alsook belangrijke gebeurtenissen (bv. de opening of afsluiting van een rekening) gemeld worden aan het CAP.

Echter, sinds 31.12.2020 moet men ook de periodieke saldi van bank- en betaalrekeningen en het geglobaliseerde bedrag van de financiële contracten meedelen. De concrete modaliteiten (bv. periodiciteit van de saldi) moeten nog bij KB vastgelegd worden. Dit wijzigt weliswaar niets aan het inzagerecht van de fiscus. De fiscus mag het CAP nl. slechts raadplegen als hij aanwijzingen van belastingontduiking heeft, u wil taxeren op een zgn. indiciair tekort of wanneer er een verzoek tot bijstand komt van een buitenlandse staat. In de eerste twee gevallen moet hij de informatie bovendien eerst aan u vragen.