Kostenforfaits 2019 en 2020 voor burgemeesters en schepenen

Burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat een wettelijk vastgelegde bezoldiging.

Kostenforfaits 2019 en 2020 voor burgemeesters en schepenen

Burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat een wettelijk vastgelegde bezoldiging. Van die bezoldiging mag echter een kostenforfait in mindering gebracht worden. Vermits het om een specifiek kostenforfait gaat, moeten daarvoor geen kosten bewezen worden.

In een circulaire van 28 februari 2020 werden de bedragen van dat forfait voor inkomstenjaren 2019 en 2020 gepubliceerd. Het gaat voor beide inkomstenjaren om een forfait van € 7.091,15 voor een mandaat als burgemeester, en € 4.254,69 voor het mandaat als schepen of voorzitter van het OCMW. De bedragen zijn dus voor beide jaren hetzelfde. Wie het forfait niet wil gebruiken, mag er steeds voor opteren om de werkelijke beroepskosten verbonden aan het mandaat te bewijzen.