Minister verduidelijkt welke documenten nodig voor UBO-register!

Uiterlijk op 31.12.2019 moest de identiteit van de zgn. uiteindelijke begunstigden van een vennootschap meegedeeld worden aan het UBO-register.

Minister verduidelijkt welke documenten nodig voor UBO-register!

Uiterlijk op 31.12.2019 moest de identiteit van de zgn. uiteindelijke begunstigden van een vennootschap meegedeeld worden aan het UBO-register. Een KB dat van kracht is sinds 11.10.2020 heeft de regeling inzake dat UBO-register nog wat aangepast (KB 23.09.2020, BS 01.10.2020). U moet nl. aan het register nu ook ‘elk document’ bezorgen dat aantoont dat de informatie over de uiteindelijke begunstigden adequaat, nauwkeurig en actueel is.

In het KB staat echter niet vermeld om welke documenten het gaat en dus werd dat gevraagd aan de minister van Financiën (Kamercommissie Financiën, 28.10.2020, CRIV 55 COM 294). Hij antwoordde dat het bewijs o.a. mogelijk is via een kopie van het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, een aandeelhoudersovereenkomst, een notariële akte of elk ander document. Een kopie van de identiteitskaart van de uiteindelijke begunstigde is niet nodig, tenzij de begunstigde een niet-Belg is (om het bestaan van de persoon te bewijzen). Een bestuurder van de vennootschap krijgt daarvoor tijd tot 30.04.2021, voor zover vóór 11.10.2020 de UBO-registratie in orde werd gebracht heeft.