Vriendenerfenis en verlaging schenk- en erfbelasting voor goede doelen vanaf 01.07.2021 in Vlaanderen

Blijkens een persbericht van 19.09.2020 heeft de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring gegeven aan een hervorming van de erf- en schenkbelasting.

Vriendenerfenis en verlaging schenk- en erfbelasting voor goede doelen vanaf 01.07.2021 in Vlaanderen

Blijkens een persbericht van 19.09.2020 heeft de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring gegeven aan een hervorming van de erf- en schenkbelasting. Het voorontwerp van decreet ligt ter advies voor bij de Raad van State. Eén van de maatregelen heeft betrekking op de verlaging van de schenk- en erfbelasting voor goede doelen. Momenteel bedraagt het tarief van schenking en legaten aan welbepaalde overheden en rechtspersonen resp. 5,5% en 8,5%. Blijkens het persbericht is het de bedoeling dat deze twee bijzondere tarieven vanaf 01.07.2021 zouden worden verlaagd naar 0 %.

Ook de invoering van een gunstregeling voor een zgn. vriendenerfenis maakt deel uit van het pakket aan maatregelen. Die regeling zal toelaten een deel van de erfenis na te laten aan een “beste vriend” aan het tarief zoals van toepassing op de eerste schijf bij een vererving in rechte lijn, nl. 3 % (daar waar bij een vererving tussen “derden” het tarief op de eerste schijf momenteel 25% bedraagt). Deze tariefverlaging zal gelden voor de eerste schijf van € 15.000. Ook deze maatregel zou vanaf 01.07.2021 in werking treden.